FCAS Housen

Präsident:

LANNERS Tom

7, Cité Thiergart
L-9807 Hosingen
GSM : +352 661 190 474
Mail : tl1974@hotmail.de

Kontakt für Trainings und Einschreibungen:

LANNERS Tom : +352 661 190 474 / tl1974@hotmail.de

Tennis Club Housen

Präsident:

FELGEN Jean-Paul

Adresse :

Tennis-Club Housen (FELGEN Jean-Paul)
40, Akescht
L-9841 Wahlhausen

Kontakt für Trainings und Einschreibungen :

FELGEN Jean-Paul: 26 91 08 08 / 621 230 550 / bibjemp@pt.lu

Dëschtennis Housen

Präsident:

EICHER Nico

11, Bei der Kapell
L-9809 Hosingen
GSM : +352 691 920 061
Mail : eicherp@pt.lu

Sekretär :

RIPP Laurent
GSM : +352 621 481 788

Kontakt für Trainings und Einschreibungen:

EICHER Nico: 691 920 061 / eicherp@pt.lu

Dëschtennis Houschent

Präsident:

TELEN Roger

Sekretär :

SCHMIT Victor
25, Burewee
L-9377 Hoscheid
Tel : +352 90 81 73
Mail : vvschmit@pt.lu

 

Société Gymnastique Hosingen

Präsidentin:

HENGEN Nathalie

Adresse Sekretariat:

Société Gymnastique Hosingen
c./o. Sam Fischer
2, um Weiher
L-9805 Hosingen

Kontakt für Trainings und Einschreibungen:

FISCHER Sam : +352 691 607 125

Mail : secretariat.sghousen@gmail.com

Internetpräsenz: www.sghousen.lu

Dammenturnveräin Housen

Präsidentin:

PLEIM Fernande

Adresse Sekretariat:

Dammenturnveräin Housen
c./o. WENKIN Colette
22, Cité Thiergart
L-9807 Hosingen

Weller Turnschlappen

Präsident:

MEYERS-HEINEN Corinne

Adresse Sekretariat:

Weller Turnschlappen
c./o. MEYERS-HEINEN Corinne
Schlaederhaff
L-7420 CRUCHTEN

Klammweechelcher

Präsident:

SCHAACK Tom

Adresse Sekretariat:

Klammweechelcher
18, Burebierg
L-9841 Wahlhausen

Kontakt für Trainings und Einschreibungen:

Sandy Heinen : sandy.heinen@education.lu

Karaté Club TANUKI

Siège social:

Karaté Club TANUKI Asbl

Présidente :

Marie-France GORDON-HAAG

5, Veianerstrooss
L-9841 Wahlhausen

Secrétaire :

Christian FEDERSPIEL

Kontakt für Trainings und Einschreibungen:

Marie-France : 621 169 473 / gordonf@pt.lu

Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Mère Thérèse Housen- Houschent

Lëtzebuerger Guiden a Scouten –

Mère Thérèse aus dem Parc Housen :

Gruppechef :

Cédric MALEK

1, an der Triecht
L-9837 NEIDHAUSEN
Tél. : +352 691 826 226
Mail : info@lgs-houhou.lu

Internetpräsenz: www.lgs-houhou.lu

Frënn vun den LGS Mère Thérèse Asbl

Frënn vun den LGS Mère Thérèse Asbl :

Presidentin :

Jacquel SCHANNEL

8, rue Neuve
L-9188 VICHTEN
Tél. : +352 99 00 57
Internetpräsenz: www.lgs-houhou.lu

Dernière modification le 07.03.2024
Skip to content